PADROSA I (in)COMPLIMENT DE LA LLEI

Els fets

Padrosa, director del Servei Català de la Salut —CatSalut, organisme públic amb el qual la Generalitat finança  hospitals i serveis sanitaris— és alhora apoderat de sis empreses privades que en 2012 van facturar al propi CatSalut més de 14 milions d’euros.

Que diu la llei

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

Preàmbul

L’actuació del personal al servei de les administracions públiques s’ha de subjectar a un seguit de principis que s’emmarquen dins del bloc de constitucionalitat. En aquest context, tenen una rellevància especial el règim d’incompatibilitats, la finalitat del qual és garantir que la seva actuació sigui imparcial i objectiva, i, encara més, el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs, els quals han de demostrar la imparcialitat de llur actuació mitjançant una dedicació absoluta a les funcions que els han estat encomanades, la qual no s’ha de veure pas mediatitzada per altres activitats o interessos, per tal de servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals dels ciutadans.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Tenen la consideració d’alts càrrecs al servei de la Generalitat als efectes d’aquesta llei:

h) El director o directora gerent de l’Institut Català de la Salut i els titulars de les direccions que en depenen, el director o directora de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i el director o directora del Servei Català de la Salut.

Article 17. Infraccions

2. Són infraccions greus als efectes d’aquesta llei:

a) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats que estableix aquesta llei.

b) L’omissió de les dades i dels documents substancials que s’han de presentar en compliment del que estableix aquesta llei.

c) La no-declaració d’activitats o de béns patrimonials i interessos en els registres corresponents si no s’esmena en el termini de quinze dies a comptar del requeriment administratiu formulat a aquest efecte.

d) La comissió de dues infraccions lleus en el període d’un any.

e) L’incompliment del deure d’abstenció en els casos que estableix la normativa sobre el procediment administratiu comú.

Article 18. Sancions

2. Les infraccions greus se sancionen amb la destitució immediata de l’alt càrrec infractor per l’òrgan competent i amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la declaració d’incompliment d’aquesta llei.

Disposicions addicionals

Les entitats de dret públic dependents de l’Administració i les societats, les fundacions i els consorcis en els quals l’Administració, directament o indirectament, participi o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni han de comunicar, en el termini de quinze dies a partir del nomenament, al conseller o consellera competent en matèria de funció pública, les designacions i els nomenaments que efectuïn en llurs òrgans rectors per als càrrecs a què fa referència l’article 2, i també les altres dades que es determinin per reglament.

Què diu Padrosa

Que desconeixia que la Corporació Fisiogestión —l’holding d’empreses dedicades a rehabilitació, fisioteràpia i logopèdia— no havia revocat els seus poders, ja que “no li corresponia a ell fer-ho”, sinó a la corporació. L’holding va anunciar el dimarts que començaria a revocar aquests poders.

Què diem nosaltres

Padrosa ha vulnerat la llei. Padrosa ha vulnerat tots els codis ètics, escrits i no escrits. Li podem concedir e benefici del dubte? Sí, però igualment és reprovable. La dubte que el pot beneficiar implica, per altra banda, grans dosis d’incompetència. En un moment en que la corrupció és un llast públic, en un moment en que les famílies catalanes i espanyoles se’ls demana sacrificis no vistos en els últims trenta anys, en un moment així, com pot dir Padrosa que “desconeixia”. Desconeixia la llei que l’afecta com alt càrrec? Si la coneixia perquè no va fer les comprovacions pertinents? Tants errors són difícils de pair. Ell mateix diu: “En aquest moment en què estem tots sota sospita, en el qual se’ns vigila tot, com més arreglades estiguin les coses molt millor.”. Però no sona sincer. No ho pensava això fa dos anys? Menys encara quan insinua que darrera hi ha una campanya per qüestionar la concertació de serveis sanitaris. Si és sincer, si creu que “les coses quan més arreglades millor perquè són temps difícils” ha de donar exemple en la moralitat de la vida pública i dimitir. Entestar-se en l’error, “no ho sabia”, i seguir en el càrrec és una mala defensa. No se li pot dir al municipal que ens multa: “no sabia que era direcció prohibida”.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

Pel dret a la salut

Plataforma ciutadana

Punts de Vista

Blog d'àngelsmcastells, dona, d'esquerres, economista i moltes coses més...

Dempeus per la salut pública

en defensa del Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d' equitat garantida.

%d bloggers like this: