Les mobilitzacions han de servir per empoderar als usuaris. Reunió de la PDS i Sap Muntanya amb gerència de la Vall d’Hebron

3Dibujo

El 15 de juny vam realitzar la II Cadena Humana a la Vall Hebron, podeu veure la notícia publicada al blog

Fruit de les dues cadenes consecutives i a petició nostre, en carta que se’ls va adreçar, vam realitzar una entrevista amb el Gerent de l’hospital. Us expliquem aquí el resultat d’ella i animem a tots els col·lectius en defensa de la salut a conèixer i repetir l’experiència del nostre grup de Sap Muntanya, la FAVB, i amb la col·laboració dels sindicats i les forces d’esquerra de la zona.

Reunió de les entitats de la SAP Muntanya i la Plataforma pel Dret a la salut (PDS)   amb el gerent de l’hospital de la Vall d’Hebron (HUVH). 30 de juliol de 2013

La reunió comença amb un agraïment per la  per la realització de la reunió i es  fa una breu sinopsis explicativa del Sap Muntanya i de la PDS. Tot seguit, es realitza una roda de presentació de les persones assistents en representació d’entitats i organitzacions.

A continuació s’entrà en la discussió i respostes als diferents apartats continguts a la carta enviada per les entitats:

Punt 1 de la carta

1. Tal i com es manifesta en la recent Presentació de la Direcció al personal i professionals de l’hospital per part del gerent, en l’apartat de: Eines per la direcció i gestió…  manifesta com a valors de l’hospital i de la seva direcció la: Transparència, Informació, Comunicació, Participació i  Corresponsabilitat, entre d’altres. Nosaltres estem molt d’acord en aquests valors i creiem que s’han de dur a terme amb la participació dels veïns i veïnes, autèntics propietaris dels serveis de salut, de la zona d’influència comunitària de l’hospital (SAP Muntanya). Per la qual cosa li demanem que pugem constituir i mantenir aquest grup d’informació i participació d’una manera periòdica.

Debat i resposta

1.El gerent accepta la continuïtat de les reunions i s’acorda la propera per finals d’octubre.

Punt 2 de la carta

2.Una de les conseqüències de les “retallades” en salut d’aquests darrers anys que més ens afecten, és la pèrdua d’accessibilitat amb l’allargament de les llistes d’espera: llistes d’espera per tot tipus de procediments quirúrgics (no només dels 14 monitoritzats), allargament del temps d’espera per visita als especialistes i temps d’espera per proves diagnòstiques. Com sigui que tenim la percepció de manca de transparència o simplement desinformació sobre aquest tema, li demanem ens pugui proporcionar el número de  pacients que estan esperant cada prova diagnòstica i cada procediment quirúrgic, no sols els 14 controlats oficialment, amb els temps mínim i màxim d’espera, així com el temps d’espera per visita,primeres i successives, de cada especialitat de la SAP Muntanya. Així mateix, li demanem que ens pugui explicar quines mesures s’han  pres a l’hospital per millorar aquest problema, tot expressant la nostra demanda de prioritzar els usuaris de la SAP muntanya, pels procediments comunitaris, ja que l’HUVH és el seu hospital d’aquest nivell.

Debat i resposta

2.Ens faran arribar l’estat de les llistes d’espera sol-licitat (totes les intervencions, proves diagnòstiques i visita a especialistes RAE) per poder anar avaluant la seva millora.

S’especifica que també estem demanant informació, de la que fins ara no disposem, dels Procediments No Garantits. (Tant sols hi ha 14 Procediments Garantits)

El gerent manifesta que haurà de realitzar una consulta a CatSalut entorn de amb quin nivell de detall li autoritzen a proporcionar-nos la informació que sol·licitem.

El gerent manifesta que existeix un Pla d’Activitat Quirúrgica que segueix uns criteris. D’acord amb els criteris que marca l’ICS a l’ HUVH (ser referents estatals en oncologia pediàtrica i altres procediments, ser referents catalans en cirurgia cardíaca i altres procediments i donar cobertura als procediments garantits)

En alguns procediments com cirurgia cardíaca, l’execució del Pla preveu passar, en 1 anys,  de 240 a 20 les persones en llista d’espera. El gerent no és explícit en acceptar la prioritat dels usuaris de la SAP Muntanya per aquells procediments d’àmbit comunitari.

El gerent argumenta que es mesclen les dos vies d’entrada de pacients (els i les de procediment comunitari de proximitat i els i les de procediment terciari de complexitat).  Conclou que és una proposta que caldria estudiar servei a servei. Se li argumenta si és possible diferenciar les dues vies d’entrada de pacients, detectant si és o no pacient comunitari de proximitat, al moment de realitzar la sol·licitud de primera visita.

Punt 3 de la carta

3. Finalment ens ha sorprès que no havent estat aprovat pel Parlament de Catalunya el pressupost de salut del 2013, el CatSalut s’hagi fet una assignació a l’hospital de 45 milions d’euros menys que en el tancament del 2012, que representa una disminució de recursos del 8% per aquest any que es sumen a les disminucions dels darrers anys. No podem acceptar aquesta precarietat continuada que representa conculcar drets ciutadans i laborals, amb disminució de la qualitat i accessibilitat als serveis de salut, pensem que la salut com l’ensenyament i les prestacions socials hauria de ser prioritària pel govern de Catalunya. Si finalment es donés aquest supòsit de disminució econòmica li demanem que ens digui quines mesures prendrà aquesta gerència per assumir aquesta situació i  quins serveis i proves es podrien veure afectats, així com l’afectació en la plantilla de l’hospital.

Debat i resposta

No hi ha pressupostos, els 45 milions menys es una previsió, la proposta de l’hospital esta presentada en el citat document de la direcció al personal.  Aquesta proposta de retallada suposaria una reducció del 8% respecta a 2012 que junt amb les retallades dels dos darrers anys d’un 12% significa una reducció total del 20% en tres anys.

Hi ha escenaris de l’hospital que representen una reducció de despeses en total  de 23 milions d’€ , entre mesures consolidades i mesures noves.

En qualsevol cas, se’ns assegura que, les reduccions pressupostaries no afecten personal en propietat, ni interins, sí complements i sí al creixement vegetatiu de 3 jubilacions per una.  Altres mesures haurien de ser ordenats per l’ICS ja que afectarien personal (reducció d’un 50% de personal interí, el·liminar dedicacions exclusives, el·liminar la diferenciació de horaris mati-tarda, el·liminar el pagament de mòdul de guàrdia a infermeria), etc.

Les entitats, amb diverses intervencions,  manifesten el seu desacord amb la retallada de pressupost passada i prevista, ja que afecten a la qualitat del serveis i allarguen les esperes. Es constata que aquest és un tema de responsabilitat del govern i el Parlament.

El gerent manifesta que malgrat les retallades s’ha aconseguit una millora de l’eficiència amb un increment d’activitat quirúrgica, fonamentalment amb cirurgia ambulatòria, d’un 4% i no es constata a l’hospital una pèrdua de qualitat,

Les entitats manifesten la necessitat de mantenir un fil de comunicació entre reunions trimestrals, en aquests moments més necessari donada la nostre voluntat de ser coneixedors i agents socials actuants i determinants del pressupost 2013 per a l’ HUVH que estaria inclòs en un eventual Projecte de Pressupost Generalitat 2013, si finalment el govern opta per posar fi al Pressupost Prorrogat.

En segon lloc, manifesta que és de difícil comprensió que l’increment de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió de l’ Hospital hagi estat tant notable com per –d’acord a l’exposició de gerència, malgrat la retallada del 20% acumulada 2010-2013–, s’hagi incrementat l’activitat assistencial de l’hospital mantenint la qualitat. Finalment es pregunta si la gerència actual està imputant una mala gestió als equips directius anteriors i demana que, per la següent reunió a l’octubre, es presenti un informe que expliciti i detalli en que han consistit les diferents mesures d’eficiència i eficàcia adoptades i quin ha estat el seu impacte.

El gerent manifesta que els reordenaments i reajustaments de funcionament, han fet que en activitat de cirurgia es millori molt la productivitat quirúrgica.

Es tracta, i es protesta,   també de la situació de col·lapse d’urgències aquests dies pel tancament de molts llits i ingressos en els hospitals de la zona (Sant Rafael entre ells) Manca de planificació i control del CatSalut.

Es critiquen també  aspectes de la gestió com són les altes mediques avançades i indegudes. O, pel contrari, les estades hospitalàries indegudament allargades a l’espera d’intervenció quirúrgica.

També es manifesta la inquietud per la insuficient qualitat d’atenció a pacients, en aspectes com la higiene a pacients i el menjar que se’ls hi serveix..

Igualment,  s’expressa la inquietud pel fet que el 60% de pacients visitats als CUAP’s de la zona Sap Muntanya acaben derivats finalment a l’HUVH.

El gerent manifesta el seu compromís respecte que els ingressos hospitalaris siguin el mateix dia o el dia abans de la intervenció quirúrgica. I manifesta que, per això, cal un canvi de cultura mèdica.

El gerent proporciona la informació que els CUAP’s només han tingut com a impacte per a l’HUVH reduir un 2% l’activitat d’urgències de l’hospital.

Tanmateix, influeix en el número de pacients hospitalaris l’increment de l’esperança de vida de la població i l’increment del temps de vida de pacients de malalties greus que requereixen multiplicitat d’ingressos per falles multi orgàniques.

Pel que fa a l’alimentació, el gerent manifesta que, com sempre, l’hospital té servei de cuina propi i no ha detectat problemes ni li sembla un servei de menys qualitat en relació a l’alimentació que ofereixen els altres hospitals.

El gerent ens explica el projecte de  millora de les urgències, amb varies iniciatives estructurals i de gestió clínica, a posar en marxa pel pla d’hivern.

Manifesta que fins ara l’objectiu ha estat la millora de l’entorn quirúrgic. I ara l’objectiu és la millora del servei d’urgències.

Exposa que el referent de gestió d’urgències ha de ser Anglaterra, a on està normativitzat i controlat que un/a pacient no pot estar més de 4 hores d’espera a urgències. I es marca coma objectiu per a l’ HUVH que els/les pacients de Nivell 4 i Nivell 5, no superin un temps d’espera de 2-3 hores.

Assenyala que per conquerir l’objectiu de millorar la gestió d’urgències, s’han de modificar estructures i formes de funcionament.

Indica que ja s’ha produït:

  •  una remodelació important: incrementar de 40 a 60 els punts d’observació.
  • Un increment de la capacitat resolutiva. Marcant-se com a fita que la capacitat resolutiva de tarda i nit arribi a apropar-se a la del matí. Per això, cal incrementar número de metges/sses a la tarda i nit.
  • S’han implementat nous objectius de resposta, sistema de triatge, etc.
  • S’han signat diferents convenis de col·laboració: amb Parc Sanitari, amb Hospital Sant Rafael i amb Pere Virgili. En aquest darrer cas per atendre a pacients pal·liatius. Si convé es traslladaran metges/sses de l’HUVH a Pere Virgili
  • Un increment (del 8% al 30%) de les altes mèdiques abans de les 12:00 h, , per tal d’incrementar llits disponibles.
  • Una reducció de dies d’ingrés hospitalari.

Es demana que també s’actuï per millorar les urgències de traumatologia, no només urgències generals.

El gerent conclou que l’HUVH no tant sols és un bon hospital. Té voluntat de continuar sent el millor hospital. El millor en quantitat de servei, en qualitat, en formació mèdica i en investigació. Així ho demostra la puntuació (97 sobre 100) atorgada en el Procés d’ Acreditació de Qualitat d’Hospitals que acaba de realitzar-se

Entitas assistents:

AVV Prosperitat

AVV Verdún

AVV Sant Andreu del Palomar

AVV Trinitat Vella

AAV Bon Pastor

AVV Turo Vilapiscina

AVV Guineuta

AVV de Roquetes i Coordinadora de Sanitat de 9 Barris

AVV Sant Andreu Nord – Tramontana

AVV Porta Nou Barris

Coordinadora Sap Muntanya

FAVB

Plataforma pel Dret a la Salut

PSC Sant Andreu

CUP 9 Barris

ICV-EUiA Conseller Districte 9 Barris

UGT Vall Hebron

Metges de Catalunya Vall Hebron

CCOO Vall Hebron

CATAC – CTS Vall Hebron

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Pel dret a la salut

Plataforma ciutadana

Punts de Vista

Blog d'àngelsmcastells, dona, d'esquerres, economista i moltes coses més...

Dempeus per la salut pública

en defensa del Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d' equitat garantida.

%d bloggers like this: