Per una Catalunya social

 Prioritats X una Catalunya social!

6 d’abril, 12h a la Pça Urquinaona. Sanitat a Casp – Pau Claris
Volem decidir. Volem decidir-ho tot, és un dret democràtic. Però els drets socials són indestriables dels drets nacionals i estem convençuts que Catalunya serà social o no serà. Per tot això:

Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, fem públic aquest document, que pretén recollir les bases per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Les polítiques de retallades que han estat imposades fins ara des del Govern de Catalunya i des del Govern central no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat política de desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han revitalitzat la nostra economia, ans al contrari: han generat més pobresa i desigualtat.

Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i no sota els dictats dels interessos econòmics d’uns quants, i la construcció d’un país requereix ineludiblement el reforçament de l’estat del benestar, garantint uns serveis públics de qualitat i amb equitat.

És per això que creiem que cal construir el nostre país des d’unes premisses ben diferents a les que ens han dut fins aquí. Per això impulsem aquesta campanya per una Catalunya social:

AMB SALUT

• Volem un servei nacional de salut que garanteixi el dret a la protecció de la salut i l’atenció a la malaltia; totalment públic, també en la gestió i sense donar negoci a serveis privats; universal, sense exclusions; de qualitat, amb temps d’accés raonables als serveis; transparent, i finançat totalment amb els impostos proporcionals a la riquesa de cada persona i sense copagaments. Sistema de salut amb participació del personal que hi treballa i de la població, autèntics propietaris dels serveis públics.

EDUCACIÓ PÚBLICA

• Un sistema educatiu que aposti clarament per l’educació pública, assegurant unes ràtios de professors per centre i d’alumnes per aula que garanteixin la qualitat de l’educació, amb aportacions de la Generalitat a les escoles bressol, les beques menjador, avui del tot insuficients, i les subvencions a les AMPA.

El nombre de centres i línies no pot dependre d’una política arbitrària de tancaments com l’actual, que altera el procés d’inscripció quan, abans del seu inici, s’anuncien tancaments de línies i/o centres públics, ja que es conculca greument el dret a escollir de les famílies.

També apostem per l’escola inclusiva que garanteixi un sistema educatiu en igualtat d’oportunitats per a tothom. Són necessaris recursos i polítiques reals per garantir un sistema inclusiu que impliqui que els alumnes puguin aprendre igual malgrat les seves diferències, siguin quines siguin. Tota persona ha d’assolir els objectius educatius bàsics.

És necessari garantir el model d’escola catalana, rebutjant frontalment la LOMCE, tant pels seus continguts pedagògics com per l’atac indiscriminat contra la llengua catalana que representa.

I, finalment, cal un impuls decidit i amb recursos de la FP dual, amb formació i pràctiques a les empreses, així com garantir l’accés als estudis universitaris i a la FP.

AMB TREBALL PER TOTHOM

• La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una prioritat. Per això cal una aposta ferma per les polítiques actives d’ocupació, a fi de millorar la qualificació professional de les persones treballadores i les seves oportunitats de trobar feina, i prioritzar recursos cap a l’orientació laboral i la recerca de llocs de treball a les empreses.

Advoquem per la retirada de la reforma laboral, amb la recuperació dels drets laborals i socials, desenvolupant i aprofundint el Marc català de relacions laborals. Fem una aposta pel diàleg i la concertació real entre agents públics i socials, i així garantir la negociació col·lectiva com l’eina més efectiva per construir unes relacions laborals més justes.

Cal una legislació contundent en la defensa dels drets de les persones treballadores com la millor garantia de creació d’ocupació estable i de qualitat.

SENSE POBRESA

• La lluita contra la pobresa i per la cohesió social és clau. No volem que cap persona en quedi exclosa. Per això cal garantir la protecció social i econòmica de les persones en atur. En aquest sentit, cal incrementar els recursos per als serveis socials, recuperar el finançament suficient de la renda mínima d’inserció i el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (RGC), donant suport a la ILP a proposta de la societat civil, que desenvolupa el que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
La RGC també ha de donar resposta a les situacions de pobresa i exclusió que viuen moltes persones treballadores a causa de la precarietat laboral.

Cal garantir els serveis bàsics essencials (aigua, llum, gas…) a tota la ciutadania i que cap persona es trobi en situació de pobresa energètica. També cal garantir l’accés al transport públic, sense exclusions.
La pobresa infantil, amb l’actual crisi, s’ha incrementat molt més enllà del que una societat avançada i democràtica es pot permetre. Amb un 26% de la població infantil en risc d’exclusió social, és prioritari invertir en la infància, perquè invertir en la infància és invertir en la societat.

 PENSIONS DIGNES I SUFICIENTS

En la mateixa línia, també és primordial garantir el poder adquisitiu de les persones pensionistes amb unes pensions dignes i suficients, i garantir la cobertura de les situacions de dependència amb els recursos suficients.

AMB IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

• Cal garantir polítiques d’igualtat entre homes i dones, i aprofundir-hi. També és important incorporar la perspectiva de gènere a les estratègies econòmiques i de sortida de la crisi, que afecta per partida doble les dones a causa de les retallades de l’estat del benestar i com a treballadores.

Ens oposem frontalment a l’Avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament del Govern central, que suposa un atac frontal al dret de les dones a decidir.

HABITATGE PER A TOTHOM

• Són necessàries unes polítiques d’habitatge que garanteixin el dret a un habitatge digne on viure. En aquest sentit, cal forçar la creació d’un fons d’habitatges destinat al lloguer social, recuperar el “lloguer forçós” per als habitatges buits que estan en mans de les entitats financeres i garantir la dació en pagament.

CULTURA

• Cal garantir l’accés universal a la cultura, destinant el finançament adequat per a l’estímul i el suport a la creació cultural, i revertir la pujada de l’IVA cultural, que ofega encara més aquest sector.

• Catalunya ha de ser constructora d’un món més just i solidari, preservant la llarga tradició en el camp de la cooperació, la defensa dels DDHH arreu i el Foment de la Pau. Cal implementar unes polítiques de cooperació, DDHH i Foment de la Pau que garanteixin unes partides pressupostàries suficients per fer-ho possible.

SOLIDÀRIA

• És cabdal garantir els recursos suficients per finançar aquesta Catalunya social amb una fiscalitat justa, redistributiva i mediambientalment sostenible que gravi més les rendes del capital que les del treball.

És necessari recuperar l’impost de successions de manera suficient i el de patrimoni, perseguir el frau i l’evasió fiscal amb les eines adequades i crear noves figures impositives que gravin la riquesa.
Cal exigir la total transparència en la gestió dels recursos públics i la posada en marxa d’una auditoria del deute a Catalunya. Al mateix temps, és necessari exigir responsabilitats als gestors i responsables de les entitats financeres que han rebut fons públics.

AMB INNOVACIÓ EN L’ESFERA DE LA PRODUCCIÓ I SOSTENIBLE

• El model productiu català s’ha de basar en la innovació, la recerca i el desenvolupament sostenible, tenint en compte la qualitat ambiental. En aquest marc, cal potenciar una política industrial sectorial i territorial que garanteixi que la construcció de la riquesa del país es fa sobre una base sòlida i no especulativa, garantint el control democràtic dels recursos naturals.

Cal una aposta clara per la investigació i la recerca com a base per garantir aquest canvi de model, i garantir l’accés al crèdit a famílies, autònoms i petita i mitjana empresa.

AMB UNA ADMINISTRACIÓ PROPERA A LA CIUTADANIA

• Volem una administració propera a la ciutadania, basada en la cooperació entre administracions per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes, des del compromís democràtic i la participació. Per això, ens oposem totalment a l’aplicació de reformes de l’Administració que, com la LRSAL, s’allunyin o siguin contràries a aquests objectius.

La Catalunya social que volem s’ha de basar en la radicalitat democràtica, garantint el dret a l’expressió democràtica de la ciutadania i la transparència en la gestió dels recursos, incentivant la participació de la societat civil (ILP, consultes ciutadanes, etc.) garantint el dret de la ciutadania a decidir també pel que fa a les polítiques socials i econòmiques.

Cal eliminar els intents de criminalització de qualsevol resposta social organitzada. Així, també calen polítiques d’acompanyament a les persones migrants que es trobin en situació d’exclusió o situació administrativa irregular, eliminant el model dels CIE, que els tracta de manera repressora.

SENSE CORRUPCIÓ

• Volem una Catalunya lliure de corrupció, on es garanteixi que aquelles persones que es demostri que estan implicades en aquestes situacions siguin imputades, i on la transparència i la participació de la ciutadania en el control de la gestió sigui la norma. En aquest sentit, també apostem per una nova llei de partits que reguli estrictament el seu finançament.

Des de la nostra voluntat de construir un autèntic estat del benestar i una Catalunya social, amb drets i dignitat, reivindiquem poder decidir les polítiques que es faran en el nostre país, evitant que els mercats, les institucions europees i les polítiques d’austeritat imposin el seu programa. Per això, també apostem per una Europa social.

 

Traduïm perquè…

Diversos companys i companyes de la resta de l’Estat, que rettuitegen els nostres tuitts i segueixen el nostre blog, ens han demanat si els podem traduir els articles que anem publicant. Nosaltres pensem que la solidaritat entre els diversos pobles de l’Estat no pot ocultar que aquests pobles s’expresen en llengües diverses. Però la llengua no pot ser un entrebanc ni per la lluita comuna ni per l’amistat entre els pobles. Per tant a partir d’ara, al marge de que diversos navegadors ofereixen traducció instantània, nosaltres traduirem els nostres escrits en el mateix post en que es publiquen.

VERSIÓN EN CASTELLANO

Diversos compañeros y compañeras del resto del Estado, que rettuitean nuestros tuitts y siguen nuestro blog, nos han pedido si les podemos traducir los artículos que vamos publicando. Nosotros pensamos que la solidaridad entre los diversos pueblos del Estado no puede ocultar que estos pueblos se expresan en lenguas diversas. Pero la lengua no puede ser una traba ni para la lucha común ni para la amistad entre los pueblos. Por tanto a partir de ahora, al margen de que varios navegadores ofrecen traducción instantánea, nosotros traduciremos nuestros escritos en el mismo post en que se publican.

Prioridades X una Cataluña social!
6 de abril, 12h en Pça Urquinaona. Sanidad en Caspe – Pau Claris
Queremos decidir. Queremos decidirlo todo, es un derecho democrático. Pero los derechos sociales son inseparables de los derechos nacionales y estamos convencidos que Cataluña será social o no será. Por todo esto:

Las organizaciones sociales de Cataluña, en su amplia mayoría, hacemos público este documento, que pretende recoger las bases para la construcción de una Cataluña que reconozca los derechos sociales de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Las políticas de recortes que han sido impuestas hasta ahora desde el Gobierno de Cataluña y desde el Gobierno central no hacen sino agravar la situación y responden a la clara voluntad política de desmantelar nuestro estado del bienestar. Ni han generado ocupación ni han revitalizado nuestra economía, más bien al contrario: han generado más pobreza y desigualdad.

Las medidas para salir de la crisis se tienen que construir escuchando la voz de la ciudadanía y no bajo los dictados de los intereses económicos de unos cuántos, y la construcción de un país requiere ineludiblemente el reforzamiento del estado del bienestar, garantizando unos servicios públicos de calidad y con equidad.

Es por eso que creemos que hay que construir nuestro país desde unas premisas muy diferentes a las que nos han llevado hasta aquí. Por eso impulsamos esta campaña por una Cataluña social:

CON SALUD

• Queremos un servicio nacional de salud que garantice el derecho a la protección de la salud y la atención a la enfermedad; totalmente público, también en la gestión y sin dar negocio a servicios privados; universal, sin exclusiones; de calidad, con tiempo de acceso razonables a los servicios; transparente, y financiado totalmente con los impuestos proporcionales a la riqueza de cada persona y sin *copagaments. Sistema de salud con participación del personal que trabaja y de la población, auténticos propietarios de los servicios públicos.

EDUCACIÓN PÚBLICA

• Un sistema educativo que apueste claramente por la educación pública, asegurando unas ratios de profesores por centro y de alumnos por aula que garanticen la calidad de la educación, con aportaciones de la Generalitat a las escuelas cuna, las beques comedor, hoy del todo insuficientes, y las subvenciones a las AMPA.
El número de centros y líneas no puede depender de una política arbitraria de cierres como el actual, que altera el proceso de inscripción cuando, antes de su inicio, se anuncian cierres de líneas y/o centros públicos, puesto que se conculca gravemente el derecho a escoger de las familias.

También apostamos por la escuela inclusiva que garantice un sistema educativo en igualdad de oportunidades para todo el mundo. Son necesarios recursos y políticas reales para garantizar un sistema inclusivo que implique que los alumnos puedan aprender igual a pesar de sus diferencias, sean qué sean. Toda persona tiene que lograr los objetivos educativos básicos.

Es necesario garantizar el modelo de escuela catalana, rechazando frontalmente la *LOMCE, tanto por sus contenidos pedagógicos como por el ataque indiscriminado contra la lengua catalana que representa.
Y, finalmente, hace falta un impulso decidido y con recursos de la FP dual, con formación y prácticas a las empresas, así como garantizar el acceso a los estudios universitarios y a la FP.

CON TRABAJO PARA TODO EL MUNDO

• La creación de ocupación y la lucha contra el paro y la precariedad tienen que ser una prioridad. Por eso hace falta una apuesta firme por las políticas activas de ocupación, con objeto de mejorar la calificación profesional de las personas trabajadoras y sus oportunidades de encontrar trabajo, y priorizar recursos hacia la orientación laboral y la investigación de puestos de trabajo a las empresas.

Abogamos por la retirada de la reforma laboral, con la recuperación de los derechos laborales y sociales, desarrollando y profundizando Marc catalán de relaciones laborales. Hagamos una apuesta por el diálogo y la concertación real entre agentes públicos y sociales, y así garantizar la negociación colectiva como la herramienta más efectiva para construir unas relaciones laborales más justas.
Hace falta una legislación contundente en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras como la mejor garantía de creación de ocupación estable y de calidad.

SIN POBREZA

• La lucha contra la pobreza y por la cohesión social es clave. No queremos que ninguna persona quede excluida. Por eso hay que garantizar la protección social y económica de las personas en paro. En este sentido, hay que incrementar los recursos para los servicios sociales, recuperar la financiación suficiente de la renta mínima de inserción y el desarrollo de la renta garantizada de ciudadanía (*RGC), apoyando a la ILP a propuesta de la sociedad civil, que desarrolla el que prevé el Estatuto de autonomía de Cataluña.

La RGC también tiene que dar respuesta a las situaciones de pobreza y exclusión que viven muchas personas trabajadoras debido a la precariedad laboral.

Hay que garantizar los servicios básicos esenciales (agua, luz, gas…) a toda la ciudadanía y que ninguna persona se encuentre en situación de pobreza energética. También hay que garantizar el acceso al transporte público, sin exclusiones.

La pobreza infantil, con la actual crisis, se ha incrementado mucho más allá del que una sociedad avanzada y democrática se puede permitir. Con un 26% de la población infantil en riesgo de exclusión social, es prioritario invertir en la infancia, porque invertir en la infancia es invertir en la sociedad.

PENSIONES DIGNAS Y SUFICIENTES

En la misma línea, también es primordial garantizar el poder adquisitivo de las persones pensionistas con unas pensiones dignas y suficientes, y garantizar la cobertura de las situaciones de dependencia con los recursos suficientes.

CON IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

• Hay que garantizar políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y profundizar. También es importante incorporar la perspectiva de género a las estrategias económicas y de salida de la crisis, que afecta por partida doble las mujeres debido a los recortes del estado del bienestar y como trabajadoras.

Nos oponemos frontalmente al Anteproyecto de reforma de la ley del aborto del Gobierno central, que supone un ataque frontal al derecho de las mujeres a decidir.

VIVIENDA PARA TODO EL MUNDO

• Son necesarias unas políticas de vivienda que garanticen el derecho a una vivienda digne donde vivir. En este sentido, hay que forzar la creación de un fondo de viviendas destinado al
alquiler social, recuperar el “alquiler forzoso” para las viviendas vacíos que están en manso de las entidades financieras y garantizar la dación en pago.

CULTURA

• Hay que garantizar el acceso universal a la cultura, destinando la financiación adecuada para el estímulo y el apoyo a la creación cultural, y revertir la subida del IVA cultural, que ahoga todavía más este sector.

• Cataluña tiene que ser constructora de un mundo más justo y solidario, preservando la larga tradición en el campo de la cooperación, la defensa de los *DDHH por todas partes y el Fomento de la Paz. Hay que implementar unas políticas de cooperación, *DDHH y Fomento de la Paz que garanticen unas partidas presupuestarias suficientes para hacerlo posible.

SOLIDARIA

• Es capital garantizar los recursos suficientes para financiar esta Cataluña social con una fiscalidad justa, redistributiva y medioambientalmente sostenible que grabe más las rentas del capital que las del trabajo.
Es necesario recuperar el impuesto de sucesiones de manera suficiente y el de patrimonio, perseguir el fraude y la evasión fiscal con las herramientas adecuadas y crear nuevas figuras impositivas que graben la riqueza.
Hay que exigir la total transparencia en la gestión de los recursos públicos y la puesta en marcha de una auditoría de la deuda en Cataluña. Al mismo tiempo, es necesario exigir responsabilidades a los gestores y responsables de las entidades financieras que han recibido fondos públicos.

CON INNOVACIÓN EN La ESFERA DE LA PRODUCCIÓN Y SOSTENIBLE

• El modelo productivo catalán se tiene que basar en la innovación, la investigación y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la calidad ambiental. En este marco, hay que potenciar una política industrial sectorial y territorial que garantice que la construcción de la riqueza del país se hace sobre una base sólida y no especulativa, garantizando el control democrático de los recursos naturales.

Hace falta una apuesta clara por la investigación y la investigación como base para garantizar este cambio de modelo, y garantizar el acceso al crédito a familias, autónomos y pequeña y mediana empresa.

CON UNA ADMINISTRACIÓN CERCANA A LA CIUDADANÍA

• Queremos una administración cercana a la ciudadanía, basada en la cooperación entre administraciones para dar respuesta a las necesidades de vecinos y vecinas, desde el compromiso democrático y la participación. Por eso, nos oponemos totalmente a la aplicación de reformas de la Administración que, como la *LRSAL, se alejen o sean contrarias a estos objetivos.
La Cataluña social que queremos se tiene que basar en la radicalidad democrática, garantizando el derecho a la expresión democrática de la ciudadanía y la transparencia en la gestión de los recursos, incentivando la participación de la sociedad civil (*ILP, consultas ciudadanas, etc.) garantizando el derecho de la ciudadanía a decidir también en cuanto a las políticas sociales y económicas.

Hay que eliminar los intentos de criminalización de cualquier respuesta social organizada. Así, también hacen falta políticas de acompañamiento a las personas migrantes que se encuentren en situación de exclusión o situación administrativa irregular, eliminando el modelo de los *CIE, que los trata de manera represora.

SIN CORRUPCIÓN

• Queremos una Cataluña libre de corrupción, donde se garantice que aquellas personas que se demuestre que están implicadas en estas situaciones sean imputadas, y donde la transparencia y la participación de la ciudadanía en el control de la gestión sea la norma. En este sentido, también apostamos por una nueva ley de partidos que regule estrictamente su financiación.
Desde nuestra voluntad de construir un auténtico estado del bienestar y una Cataluña social, con derechos y dignidad, reivindicamos poder decidir las políticas que se harán en nuestro país, evitando que los mercados, las instituciones europeas y las políticas de austeridad impongan su programa. Por eso, también apostamos por una Europa social.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

Pel dret a la salut

Plataforma ciutadana

Punts de Vista

Blog d'àngelsmcastells, dona, d'esquerres, economista i moltes coses més...

Dempeus per la salut pública

en defensa del Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d' equitat garantida.

%d bloggers like this: